05Jun/20

การพ่ายแพ้ในเซลล์ประสาททำให้เกิดการอักเสบ

การกระตุ้นการตอบสนองพฤติกรรมต่อความเครียด ข้อมูลของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าการส่งสัญญาณทางสังคมทำให้เกิดการพ่ายแพ้ในเซลล์ประสาททำให้เกิดการอักเสบและทำให้ขาดดุลในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความจำในการทำงานความเครียดทางจิตสังคมส่งผลต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันรอบข้างเพิ่มระดับการหมุนเวียนและการตอบสนองทางระบบประสาทที่แข็งแกร่งในสมอง